Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

AI og IoT ved et veiskille: fremveksten av AIoT og dens innvirkning på fremtiden

I den digitale transformasjonens tidsalder utnytter bedrifter avanserte teknologier som AI for IoT for å kutte kostnader, øke effektiviteten og forbedre kundeservicen. To av de raskest utviklende teknologiene, kunstig intelligens (AI) og tingenes internett (IoT), smelter sammen og skaper et nytt paradigme som vil revolusjonere hvordan bedrifter opererer og konkurrerer på markedet. Denne kraftfulle kombinasjonen, kjent som tingenes kunstige intelligens (AIoT), er i ferd med å forandre alle bransjer, fra detaljhandel til helsevesen, bilindustri og landbruk.

Ifølge Gartners prognoseinnen 2023 vil omtrent en tredjedel av selskapene som implementerer IoT-initiativer, bruke kunstig intelligens i minst ett prosjekt. Ved hjelp av AI-applikasjoner kan rådata analyseres i sanntid, slik at tilkoblede enheter kan iverksette tiltak basert på informasjonen de mottar.

Hvordan kunstig intelligens og tingenes internett sammen kan endre måten du gjør forretninger på

I bunn og grunn handler AIoT om å utnytte kraften i kunstig intelligens til å forstå de enorme mengdene rådata som genereres av tingenes internett. IoT-enheter sprer seg raskt, fra smarte hjem og wearables til smarte byer og industrielt utstyr. Disse enhetene genererer enorme mengder data som kan analyseres for å skaffe innsikt og forbedre driften. Men uten kunstig intelligens er dataene ofte overveldende og vanskelige å håndtere.

Ved å bruke maskinlæring og andre AI-teknologier på IoT-data kan organisasjoner få sanntidsinnsikt i driften, forbedre kundeopplevelsen og effektivisere prosesser. Ved å analysere sensordata fra produksjonsutstyr kan organisasjoner for eksempel oppdage problemer før de blir et problem, og planlegge vedlikehold proaktivt. Dette sparer millioner av dollar i tapt produktivitet og reparasjonskostnader.

Fordeler og nytte av AIoT-applikasjoner i næringslivet

Integrering av AI- og IoT-løsninger har åpnet for en ny æra av innovasjon i næringslivet. Denne sammensmeltingen av banebrytende teknologier gir en rekke fordeler for bedrifter i ulike bransjer og størrelser. AIoT har potensial til å revolusjonere hvordan bedrifter opererer og konkurrerer på markedet, fra effektivisering av driften til forbedring av kundeopplevelsen.

Datautvinning, deling og formulering av brukeroppfatninger

Tingenes kunstige intelligens gir bedrifter muligheten til å utvinne og dele data fra flere kilder, slik at de kan danne seg et bilde av brukernes oppfatninger. Ved å analysere alle disse rådataene fra tingenes internett får bedriftene en dypere forståelse av kundenes atferd, preferanser og trender. Dette gjør det enklere for bedrifter å skape mer personaliserte og målrettede markedsføringskampanjer og utvikle nye produkter og tjenester som bedre oppfyller kundenes behov. I tillegg hjelper AIoT bedrifter med å ta bedre strategiske beslutninger ved å gi dem tilgang til omfattende data fra ulike kilder, slik at de kan ta mer informerte beslutninger.

Forbedret kundeopplevelse

AIoT hjelper også bedrifter med å forbedre kundeopplevelsen ved å gi personlige anbefalinger og skreddersydde tjenester. Ved å analysere kundedata fra smarthusenheter kan en forhandler for eksempel anbefale produkter som mest sannsynlig vil appellere til en bestemt kunde, basert på tidligere kjøp og atferd. Dette fører til økt kundetilfredshet og lojalitet.

Eliminering av nedetid

AIoT hjelper bedrifter med å eliminere nedetid ved å oppdage potensielle problemer før de oppstår. Ved å analysere sensordata fra industrielt utstyr kan virksomheter for eksempel identifisere når maskiner begynner å vise tegn på slitasje, og planlegge vedlikehold proaktivt. Dermed unngår man kostbar nedetid og reduserer reparasjonskostnadene.

Forbedret sikkerhet

AIoT bidrar til å forbedre sikkerheten ved å oppdage og forebygge dataangrep. Bedrifter kan proaktivt forebygge potensielle sikkerhetsbrudd ved å bruke sanntidsanalyse av nettverkstrafikkdata, slik at de kan identifisere avvik og gripe inn umiddelbart, og dermed redusere potensielle skader.

Bedre driftseffektivitet

AIoT gjør det mulig for bedrifter å effektivisere driften ved å automatisere prosesser og minimere behovet for manuelt arbeid. Ved å bruke kunstig intelligens til å analysere sensordata fra produksjonsutstyr kan virksomheter for eksempel automatisere vedlikeholds- og reparasjonsplaner og dermed redusere behovet for menneskelig inngripen.

Økt automatisering

Bruken av AIoT fører til økt automatisering, der maskiner og enheter kommuniserer med hverandre og utfører oppgaver uten menneskelig inngripen. Dette fører til økt effektivitet, kostnadsbesparelser og færre menneskelige feil. I produksjonsanlegg brukes AIoT for eksempel til å overvåke og kontrollere maskiner, noe som fører til redusert nedetid og økt produktivitet. I transportbransjen brukes AIoT til autonome kjøretøy og trafikkstyringssystemer, noe som fører til økt sikkerhet og redusert trafikkbelastning. Mulighetene for økt automatisering med AIoT er enorme, og bedrifter kan ha stor nytte av å utnytte denne teknologien til å effektivisere driften.

Bedre behandling av forretningsanalyser

Ved å integrere AI-algoritmer med data fra IoT-enheter kan bedrifter effektivt analysere rådata og store datasett og få verdifull innsikt. AIoT gjør det mulig for bedrifter å avdekke trender, mønstre og sammenhenger som menneskelige analytikere kanskje ikke klarer å fange opp. Ved hjelp av maskinlæring gir den nøyaktige forutsigelser, oppdager avvik og gir handlingsrettede anbefalinger. Dette gjør det mulig for bedrifter å ta velinformerte valg, effektivisere driften og avdekke skjulte muligheter for vekst og effektivitet. Med AIoT kan bedrifter utnytte det fulle potensialet i dataene sine og dermed oppnå konkurransefortrinn i markedet.

Smart sporing og styring av lagerbeholdningen

Ved å integrere AI-algoritmer med IoT-enheter kan organisasjoner få sanntidsinnsikt i lagerbeholdningens størrelse, plassering og tilstand. IoT-sensorer og -enheter leverer kontinuerlig data om lagernivåer, bevegelser og miljøfaktorer som temperatur og luftfuktighet. Ved hjelp av AI-algoritmer kan bedrifter utnytte dataanalyser i sanntid til å optimalisere lagernivåer, redusere lagerbrister og effektivisere driften av forsyningskjeden. AIoT muliggjør også nøyaktige etterspørselsprognoser, slik at bedrifter kan ta hensyn til kundenes etterspørsel når de planlegger lagerbeholdningen. Smart lagersporing og -styring med AIoT reduserer lagerkostnadene, forbedrer ordreoppfyllelsen og optimaliserer forsyningskjeden.

Avansert risikostyring

Ved å utnytte AI-algoritmer og live-data fra tilkoblede enheter kan bedrifter proaktivt overvåke og vurdere risiko på tvers av ulike områder. AIoT muliggjør kontinuerlig overvåking av drift, utstyrsytelse og miljøforhold, og hjelper bedrifter med å oppdage potensielle risikoer og avvik i sanntid. AIoT kan for eksempel vurdere data fra IoT-sensorer for å oppdage mønstre som tyder på utstyrssvikt eller vedlikeholdsbehov, slik at bedrifter kan planlegge proaktivt vedlikehold og forhindre kostbar nedetid. Det styrker også sikkerheten ved å oppdage potensielle sikkerhetsbrudd eller uautorisert tilgang gjennom dataanalyse og avviksregistrering. Ved å integrere AIoT i risikostyringsstrategier kan bedrifter iverksette forebyggende tiltak i tide, redusere sannsynligheten for feil, skader eller tap og sikre kontinuitet og robusthet i virksomheten.

Utløse nye og forbedrede produkter/tjenester

AIoT hjelper også bedrifter med å utvikle nye og forbedrede produkter og tjenester. Ved å analysere kundedata fra tilkoblede enheter kan virksomheter identifisere udekkede behov og utvikle nye produkter og tjenester som bedre oppfyller kundenes behov. På den måten kan de holde seg i forkant av konkurrentene og skape vekst.

Økt skalerbarhet for IoT

AIoT gjør det mulig for bedrifter å øke skalerbarheten i infrastrukturen for tingenes internett. Ved å utnytte kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer kan organisasjoner optimalisere tingenes internett-nettverket og administrere et stort antall tilkoblede enheter mer effektivt. Dette gir raskere databehandling, bedre innsikt og bedre beslutninger. Den økte skalerbarheten gjør det dessuten mulig for bedrifter å utvide IoT-mulighetene sine til nye områder og applikasjoner, for eksempel smarte byer eller tilkoblede helsetjenester, noe som fører til nye inntektsstrømmer og vekstmuligheter.

Praktiske eksempler på AIoT-applikasjoner

Denne synergien mellom kunstig intelligens og tingenes internett gjør det mulig å skape intelligente systemer som kan registrere, analysere og reagere på data i sanntid, noe som gjør det mulig for ulike Bruksområder for AI og IoT. Potensialet i AIoT-applikasjoner er omfattende og finnes i mange bransjer, fra helsevesen og transport til landbruk og produksjon.

Produksjon

Integrering av kunstig intelligens med IIoT

Fremveksten av det industrielle tingenes internett (IIoT) har gitt bedrifter nye muligheter for datainnsamling fra uutnyttede kilder, noe som gir muligheter for økt produktivitet. Ved å samle inn ytelsesmålinger og miljødata fra utstyr og maskiner kan organisasjoner ta bedre beslutninger. Det store volumet av IIoT-data overgår imidlertid den menneskelige prosesseringsevnen, noe som resulterer i en betydelig mengde uanalysert og ubrukt informasjon. For å løse denne utfordringen tar bedrifter og bransjeeksperter i økende grad i bruk programvare for kunstig intelligens og maskinlæring i IIoT-applikasjoner, noe som gir en helhetlig oversikt over dataene og gjør det mulig å ta raskere og smartere beslutninger.

Underutnyttede IIoT-data

Antallet industrielle enheter som er koblet til Internett, øker raskt og forventes å nå 41,6 milliarder endepunkter innen 2025. I tillegg genererer hver enhet en betydelig mengde data. Manuell analyse av all sensorgenerert informasjon fra et samlebånd i en produksjonsbedrift ville være en uoverkommelig oppgave som ville ta mye tid. Studier har faktisk vist at mindre enn halvparten av organisasjoners strukturerte data og mindre enn 1% av ustrukturerte data i organisasjoner brukes aktivt til å ta beslutninger. Dette er et utbredt problem, noe som illustreres av at bare 10% videodata fra IP-kameraer analyseres hver dag, til tross for at det er mulig å samle inn betydelig mer informasjon. På grunn av de menneskelige begrensningene i dataanalysen forsøker bedrifter å innlemme kunstig intelligens og maskinlæring i IIoT-applikasjonene sine.

Kombinere AI med IIoT

I virksomhetskritiske industriapplikasjoner kan integrering av AI og IoT bidra til kostnadsreduksjoner, bedre forebyggende vedlikehold og færre menneskelige feil. Maskinlæring, som er en del av AI, gjør det mulig for systemer å lære og forbedre seg automatisk gjennom erfaring ved hjelp av algoritmer og avanserte nevrale nettverk. Et annet beslektet begrep er "deep learning", som innebærer at nevrale nettverk i flere lag lærer av omfattende datasett.

I forbindelse med det industrielle tingenes internett muliggjør datasyn og AI-drevet videoanalyse klassifisering og gjenkjenning for en rekke industrielle bruksområder. Fra fjernovervåking og forebyggende vedlikehold til intelligente transportsystemer som styrer trafikksignaler basert på kjøretøyidentifikasjon - datasyn og videoanalyse øker produktiviteten og effektiviteten i industrien.

Industrielle AIoT-applikasjoner

Industrielle AIoT-applikasjoner omfatter et bredt spekter av bruksområder i produksjonsmiljøer, der AI- og IoT-teknologi integreres. Et av bruksområdene er prediktivt vedlikehold, der AIoT-enheter bruker data fra IoT-sensorer til å forutse vedlikeholdsbehovet for industrielt utstyr. Ved å forutse vedlikeholdsbehovet kan produsentene minimere kostbar nedetid og forbedre driftseffektiviteten. Kvalitetskontroll er et annet viktig anvendelsesområde for industriell AIoT. Overvåking i sanntid ved hjelp av sensorer gjør det mulig å oppdage produktfeil, noe som gir operatørene mulighet til å iverksette umiddelbare tiltak, redusere sløsing og forbedre den generelle produktkvaliteten. 

I tillegg spiller industriell AIoT en avgjørende rolle når det gjelder å optimalisere energieffektiviteten i produksjonsanlegg. Ved å analysere data fra sensorer kan AIoT-enheter identifisere områder der energiforbruket kan forbedres, og optimalisere produksjonsprosessene deretter. Dette fører til mindre energisløsing og lavere driftskostnader. Automatisering er et sentralt aspekt ved industrielle AIoT-applikasjoner, som gjør det mulig for produsenter å automatisere ulike prosesser, overvåke produksjonslinjer, planlegge vedlikeholdsoppgaver og optimalisere den generelle produksjonsdriften. Denne integreringen av AIoT-enheter øker effektiviteten og produktiviteten ved å effektivisere arbeidsflyten og optimalisere ressursutnyttelsen. I tillegg er sikkerhet et viktig område der industriell AIoT utmerker seg. AIoT-enheter kan identifisere potensielle farer, overvåke sikkerhetsutstyr og gi sanntidsvarsler for å forhindre ulykker og skader i produksjonsmiljøet, noe som bidrar til et tryggere arbeidsmiljø for de ansatte.

Smart detaljhandel

Ved å utnytte kunstig intelligens og tingenes internett er AIoT-enheter i stand til å analysere kundedata fra ulike kanaler, inkludert smarte hjemmeenheter og mobilapper. Disse dataene gir verdifull innsikt i kundenes atferd og preferanser, og bedrifter kan bruke dem til å gi personlige anbefalinger og skreddersydde tjenester som fører til økt kundetilfredshet og lojalitet. I tillegg optimaliserer den lagerstyringen og reduserer svinn ved hjelp av sensorer som registrerer produktnivåer og utløpsdatoer, noe som fører til effektiv lagerstyring og kostnadsbesparelser for bedriftene. Denne tilnærmingen bidrar også til en mer bærekraftig butikkmodell ved å redusere unødvendig avfall.

Smarte hjem

AIoT-teknologi brukes i smarthus for å automatisere ulike prosesser som temperaturregulering, belysning og sikkerhet. Ved hjelp av sensorer registrerer smarthussystemer endringer i omgivelsene og endrer automatisk innstillingene for å optimalisere energieffektiviteten og skape et mer komfortabelt hjem. Dette fører til lavere energikostnader for huseierne, samtidig som det bidrar til en mer bærekraftig tilnærming til boligstyring. I tillegg gir automatiserte sikkerhetssystemer økt beskyttelse og trygghet for huseiere.

Smarte biler

I transportsektoren utnytter AIoT sensorer som kameraer og lidar til å analysere data for å øke sikkerheten og minimere antall ulykker. Dette gjelder spesielt for autonome kjøretøy, som bruker disse dataene til å oppdage og reagere på endringer i omgivelsene, for eksempel tilstedeværelsen av andre kjøretøy og fotgjengere. Ved å forbedre sikkerheten og påliteligheten bidrar dette til å skape et mer effektivt transportsystem.

Smarte helsetjenester

AIoT brukes i helsevesenet til å overvåke pasienters helse og lage personlige behandlingsplaner. Bærbare enheter samler inn vitale tegn og aktivitetsdata som analyseres av AI-algoritmer for å oppdage mønstre og gi innsikt i pasientens helse. Dette gjør det mulig for leger å ta informerte beslutninger og tilby målrettede behandlingsalternativer. I tillegg øker det effektiviteten i helsevesenet ved å optimalisere ressursallokeringen og redusere ventetiden, noe som til syvende og sist forbedrer pasientbehandlingen og resultatene.

Smarte byer

Smarte byer representerer neste generasjons byutvikling, og med AIoT blir de enda mer effektive. Trafikksignaler som er utstyrt med sensorer, justerer for eksempel automatisk tidspunktene basert på trafikkmengden. Avfallshåndteringssystemer utnytter kunstig intelligens for å optimalisere ressursallokeringen, redusere kostnadene og minimere avfallet. AIoT overvåker og styrer dessuten energiforbruket i hele byen, noe som fremmer effektiv energibruk og reduserer utgiftene for både innbyggerne og byen som helhet.

Bærbar teknologi

Wearable-teknologi har blitt svært populært, og med integreringen av AIoT øker potensialet ytterligere. Enheter som smartklokker og treningsarmbånd samler inn verdifulle data om den enkeltes helse, aktivitet og søvnmønster. Disse dataene analyseres av algoritmer med kunstig intelligens for å skape personlige treningsrutiner og gi forslag til hvordan man kan forbedre den generelle helsen. I tillegg til helserelaterte AIoT-applikasjonerbrukes bærbar teknologi også til posisjonssporing, nødvarsling og sikker autentisering.

Er du klar for digital transformasjon?

Integreringen av kunstig intelligens og tingenes internett kan få stor innvirkning på virksomheter, og de som ikke tilpasser seg, kan bli akterutseilt. Bruk av AIoT-applikasjoner kan effektivisere driften, forbedre effektiviteten og øke kundetilfredsheten. Det er imidlertid viktig å ha riktig infrastruktur og kompetanse for å kunne implementere AIoT på en vellykket måte.

Integreringen av kunstig intelligens og tingenes internett er i ferd med å endre måten vi lever og arbeider på. AIoT har potensial til å revolusjonere bransjer og forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden. Bruksområdene for AIoT er mange og varierte, fra smarte hjem til wearables. Etter hvert som bedrifter og privatpersoner tar i bruk og utnytter AIoT-applikasjoner, vil fordelene med denne teknologien bli enda tydeligere. Uansett om du er bedriftseier eller forbruker, er det viktig å holde seg informert om den siste utviklingen innen AIoT og være klar til å tilpasse seg den teknologiske utviklingen.

Takk for din vurdering!
Takk for din kommentar!

FAQ

Bruksområdene for AIoT er mange. Det kan brukes i smarte hjem, helsevesenet, produksjon, logistikk og transport. AIoT kan gjøre enheter og systemer mer intelligente og effektive, forbedre beslutningsgrunnlaget og redusere behovet for menneskelig inngripen.

Et eksempel på AIoT er et smart sikkerhetssystem som bruker kameraer og sensorer til å oppdage og varsle huseiere om mistenkelig aktivitet. Systemet kan også bruke maskinlæringsalgoritmer for å lære seg huseiernes atferd og oppdage avvik i sanntid.

AIoT-produkter omfatter en rekke enheter og systemer med innebygd kunstig intelligens og tingenes internett-teknologi. Det kan være smarte apparater, hjemmeautomatiseringssystemer, smarte sikkerhetssystemer, industrisensorer og logistikk- og transportsystemer.

IoT refererer til enheter som er koblet til internett og kan kommunisere med hverandre, men som ikke nødvendigvis har noen intelligens eller evne til å lære på egen hånd. AIoT, derimot, omfatter maskinlæringsalgoritmer og kunstig intelligens for å gjøre IoT-enheter og -systemer mer intelligente og i stand til å ta selvstendige beslutninger.

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.8/5 (45 anmeldelser)

Relatert innhold

Har du gitt oss en utfordring?

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil